Услуги – търговска марка

Проучване на търговска марка

При избора на търговска марка, както за целите на успешната регистрация, така и за успешната реализация и налагане на бренда на пазара е от изключителна важност извършването на задълбочено и професионално проучване.

IP Consulting® предлага следните услуги в сферата на проучванията на търговска марка:

А) проучване на търговска марка за идентифициране на по- рано регистрирана търговска марка, която би могла да е пречка по време на процедурата по регистрация:

  • проучване на търговска марка, действаща на територията на Р България;
  • проучване на търговска марка на посочена от клиента територия / държава;

Б) проучване на регистрирани фирмени наименования за избягване на колизия между търговска марка и фирмено име;

В) проучване на регистрирано домейн име за избягване на колизия между търговска марка и домейн.

Г) проучване на търговска марка, собственост на конкретен субект;

IP Consulting® предлага и индивидуализирани проучвания в зависимост от спецификата на търговската марка и нуждите на клиента, които могат да обхванат и по- широк спектър от обекти освен посочените по- горе.   Повече информация > >

Регистрация на търговска марка

Терминът „търговска марка“ е известен още в бизнессредите като “бренд” и “брендово име”.

Естествено, продуктовият или корпоративният бренд са много по- широко понятие от отделната търговска марка, също както изграждането на силен бренд и утвърждаването на брендовата ценност е по-голямо предизвикателство за бизнеса, от избирането, регистрацията и поддръжката на една или повече търговски марки. Въпреки това регистрацията и поддръжката са първото и основно действие което трябва да бъде предприето от всеки бизнес днес.

IP Consulting® е компанията, която може да регистрира знака, избран от Вас за търговска марка.

Повече информация > >

Наблюдение на търговска марка

С промяната на системата за регистрация на търговска марка, от експертизна към опозиционна (т.е. Патентно ведомство вече няма да следи служебно при регистрацията на една търговска марка за наличие на по-ранни права. По-ранна търговска марка, тоест вече наличието на регистрация  не Ви гарантира, че в последствие няма да се появи сходна или дори идентична регистрация на Вашата) се налага собствениците на вече регистрирана търговска марка, собственик на нерегистрирана търговска марка и собственик на заявена търговска марка, но още не регистрирана търговска марка да наблюдават другите заявки и да подават възражения или опозиции срещу конфликтните заявки.

За да не се допусне регистрация, която би накърнила правата Ви върху Вашата търговска марка, притежателите на търговска марка следва да следят всички подадени заявки, публикувани в официалните бюлетини, като ако счетат, че някоя заявка е сходна на тяхната търговска марка следва да подадат опозиция, за да спрат регистрацията й.

Именно това “следене” на всички публикации на заявки в релевантните бюлетини се гарантира чрез услугата – наблюдение на търговска марка, която предлагаме на Вашето внимание!

Ние предлагаме наблюдение на всички заявени марки в 3 регистъра за търговска марка:

  • на български заявки в българското патентно ведомство;
  • заявки по международен ред, в регистъра на WIPO – Женева;
  • заяки за Европески марки пред пред OHIM – Аликанте;

Своевренно уведомяване на притежателя на по-ранната марка относно конфликтната заявка;
Компетентен съвет за неоходимостта от предприемане на действия спрямо докладваната заявка;

Повече информация > >

Оценка на търговска марка

Нашата агенция използва извършването на оценка на нематериални активи в процедури по обявяване на общоизвестност на търговска марка, процедура по обявяване на търговска марка ползваща се с известност, в хода на съдебно производство при доказване факта на недобросъвестно и добросъвестно заявяване на търговска марка, в съдебна процедура за определяне размера на обезщетенията, при вписване (отписване) на обекта на интелектуална собственост в капитала на дружеството, при сключване на споразумения за предоставяне на лицензии, обезпечения, съвместни предприятия, в хода на съдебно производство по обявяване на несъстоятелност и други.

Повече информация > >